Regulamin - Wycieczki Fakultatywne-SocialTravel

Regulamin

SocialTravel regulamin serwisu
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.socialtravel.pl („Serwis”).
Serwis jest prowadzony przez SocialTravel Mateusz Sewastynowicz.. Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8442303173  adres e-mail: [email protected], tel.: 505 304 129 („SocialTravel”).
1. SocialTravel jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez SocialTravel przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług świadczonych przez organizatorów współpracujących z Serwisem oraz usług dodatkowych, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu („Polityka Prywatności”).
2. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować atrakcje turystyczne świadczone przez Organizatorów współpracujących z Serwisem („Organizator”, „Partner”), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Organizatorem umowy o świadczenie Usług.
W ramach Serwisu SocialTravel prezentuje na zlecenie Organizatorów ofertę Usług Organizatora i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Organizatora od użytkowników Serwisu rezerwacji Usług („Rezerwacja”) oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Organizatorowi płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Organizatora przez użytkowników Serwisu („Funkcjonalność Serwisu”). Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Organizatorem a użytkownikiem Serwisu.
3. SocialTravel nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
W żadnym wypadku SocialTravel nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Organizatora lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Organizatorem a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą Organizatora.
Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Organizatorem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Organizatorem.
4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością SocialTravel i podlegają ochronie prawnej.
W celu skorzystania z oferty Organizatora prezentowanej w Serwisie („Oferta”) i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Rezerwacji Usług. SocialTravel wskazuje w formularzu Rezerwacji, które dane użytkownika są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Organizatora, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Organizatorem („Podstawowe Dane Osobowe”). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Organizatorem.
Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.
Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez SocialTravel oraz wybrany w ramach Rezerwacji podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Organizatorowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Organizatora płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji.
Wraz z dokonaniem pierwszej Rezerwacji następuje rejestracja użytkownika w Serwisie („Rejestracja”) oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu pomiędzy SocialTravel a użytkownikiem („Umowa”). Zostaje również utworzone konto użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez użytkownika w formularzu Rezerwacji Usług („Konto”). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu Rezerwacji Usług, pozwala użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie dokonanych przez niego Rezerwacji oraz zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
5. Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej Ofercie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
Dokonanie Rezerwacji wiąże się z obowiązkiem dokonania przez użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Organizatora.
Każda Oferta będzie zawierała określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej Rezerwacji. W toku składania Zamówienia użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za rezerwowane Usługi.
Każda Oferta Organizatora prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Organizatora oraz terminu na dokonanie płatności. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem SocialTravel działającego na rzecz Organizatora lub bezpośrednio Organizatorowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej. Dana Oferta może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
płatność całości kwoty należnej Organizatorowi tytułem Rezerwacji w momencie dokonania Rezerwacji (dalej:”płatność z góry”);
płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Organizatorowi tytułem Rezerwacji w ustalonej wysokości w momencie dokonania Rezerwacji oraz pozostałej części tej kwoty w dniu wycieczki (dalej: „płatność zaliczką”)
Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SocialTravel, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SocialTravel (dalej „Dane do Przelewu”);
użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy SocialTravel w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem wycieczki.
momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego SocialTravel kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Organizatorowi z chwilą rozpoczęcia wycieczki
6. SocialTravel przekaże Organizatorowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Organizatorowi tytułem Rezerwacji.
Jeśli użytkownik nie stawi się w miejscu zbiórki w podanym terminie w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, kwota wpłaconej zaliczki nie jest zwracana.
7. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ostateczne ceny muszą zostać podane w mailu potwierdzającym rezerwację wstępną.
8. SocialTravel nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
9. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Organizatora. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług objetych Rezerwacją odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Organizator.
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio Organizatorowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Organizatorowi za pośrednictwem SocialTravel na adres poczty elektronicznej SocialTravel: [email protected] W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone SocialTravel, SocialTravel niezwłocznie przekaże reklamację Organizatorowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do SocialTravel.
10. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem SocialTravel płatności powinny być kierowane do SocialTravel. SocialTravel rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach SocialTravel poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas dokonywania pierwszej Rezerwacji. Jeśli SocialTravel nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
11. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy SocialTravel a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
Jeśli zmiana lub anulowanie Rezygnacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.
12. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się z Organizatorem bezpośrednio lub za pośrednictwem SocialTravel w sposób wskazany w danej Ofercie.
13. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Organizatora lub za pośrednictwem SocialTravel.
14. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej.
. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
Regulamin będzie dostępny w siedzibie SocialTravel oraz w Serwisie.
SocialTravel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody.
Zgoda użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym użytkownikowi w Serwisie przez SocialTravel.
Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

15. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Al. KEN 20/85, 02-797 Warszawa. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa Użytkownika pod którą jest zarejestrowana w serwisie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

16. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji wg wyboru na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

17. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Redakcja.

18. Użytkownik ma wgląd do podanych przez niego danych osobowych i może dokonać ich zmiany.

19. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane przez Administratora do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem, weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu w szczególności do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacji o Serwisie i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

20. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Administratora lub osobę trzecią, z którą Administrator zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie.

21. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:

a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;

b. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;

c. fotografia przedstawia atrakcję turystyczną, miejsce, wydarzenie opisaną przez Użytkownika;

d. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

2. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.socialtravel.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika.

4. Serwis socialtravel.pl udostępniany jest przez firmę SocialTravel Mateusz Sewastynowicz z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 20/85 Warszawa. (dalej „Administrator SocialTravel”), NIP 8442303173, REGON 200769131

Data ostatniej aktualizacji regulaminu 16 maja 2015 rok.

 

 

 

 

 

 

 

blog comments powered by Disqus