REGULAMIN SERWISU SOCIALTRAVEL

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującej się pod adresem www.socialtravel.pl

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez SocialTravel, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i SocialTravel, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. SocialTravel udostępnia w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 4. Umowy w ramach Serwisu zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 

II. DEFINICJE

OFERTA

oferowana Użytkownikom przez Usługodawcę, bilety do atrakcji turystycznych, turystyczna aktywność lub inna usługa związana z podróżowaniem, zwiedzaniem albo formą wypoczynku

OGŁOSZENIE

wszelkiego rodzaju materiały informacyjne, handlowe i reklamowe, których przedmiotem jest Oferta, zamieszczane przez Usługodawcę w Serwisie za pomocą Usług, wraz z warunkami wykonywania tej Oferty przez Usługodawcę

OPŁATA

opłata serwisowa należna SocialTravel za świadczenie funkcjonalności Serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem  www.socialtravel.pl/polityka-prywatnosci

PRZEDPŁATA

płatność dokonywana przez Użytkownika na poczet ceny Oferty przed zawarciem umowy Rezerwacji

REGULAMIN

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

REZERWACJA

umowa zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Oferta świadczona według warunków wskazanych w Ogłoszeniu; szczegółowe postanowienia umowne Rezerwacji określane są przez Użytkownika w Zamówieniu

SERWIS

serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.socialtravel.pl, którego właścicielem jest SocialTravel

SOCIALTRAVEL

„SocialTravel” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poniatowskiego 1, NIP: 1132941467;  REGON: 367236178, KRS 0000676211; sposoby porozumiewania się z SocialTravel: mailowo; adres poczty elektronicznej: [email protected]; listownie; adres miejscowy do doręczeń: Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa; telefonicznie: +48 690 670 581

TREŚCI

komentarze, opinie i informacje dostarczane przez Użytkownika za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu

UMOWA

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy SocialTravel a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin

USŁUGI

usługi i funkcjonalności świadczone drogą elektroniczną przez SocialTravel na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu

USŁUGODAWCA

Użytkownik, który przy pomocy funkcjonalności Serwisu zamieszcza w nim Ogłoszenia i Oferty

UŻYTKOWNIK

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu, w szczególności w celu zawarcia umowy Rezerwacji

ZALICZKA

płatność dokonywana przez Użytkownika na poczet ceny Oferty, uiszczana po zawarciu umowy Rezerwacji

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy Rezerwacji, wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji „Sprawdź dostępność” dostępnej w każdym Ogłoszeniu; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez Serwis, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  3. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 45.0+, FireFox 40.0+, Internet Explorer 9+;

  4. włączona obsługa Cookies, JavaScript,

 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. SocialTravel ani Usługodawcy nie zamieszczają w Serwisie ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej. Ogłoszenia stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

 4. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody SocialTravel. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem SocialTravel elementów Serwisu.

 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

 

IV. USŁUGI

 1. SocialTravel świadczy następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

  1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Serwisu,

  2. udostępnianie funkcji zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń,

  3. udostępnianie funkcjonalności Serwisu umożliwiających zawierania umów między Użytkownikiem a Usługodawcą,

  4. interaktywne formularze dostępne na stronach Serwisu, w szczególności formularz wyszukiwania oraz formularz kontaktowy.

 2. SocialTravel w ramach świadczonych drogą elektroniczną Usług nie działa na zlecenie Usługodawców lub jako pełnomocnik Usługodawcy czy też jego pośrednik.

 3. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.

 4. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

V. REZERWACJA

 1. SocialTravel umożliwia zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia Serwisu. SocialTravel nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, a Regulamin nie stanowi treści umowy zawieranej między Usługodawcą a Użytkownikiem.

 2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez dedykowany formularz dostępny w Ogłoszeniu. W zależności od Oferty, w celu sporządzenia Zamówienia może być wymagane od Użytkownika:

  1. podanie terminu, w którym wykonana ma być Rezerwacja;

  2. podanie liczby pakietów dostępnych w ramach Oferty, które ma obejmować Rezerwacja;

  3. podanie liczby osób korzystających z Oferty;

  4. zaakceptowanie ceny Oferty oraz ewentualnej Opłaty;

  5. zaakceptowanie formy płatności;

  6. podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Użytkownika, będącego stroną umowy Rezerwacji.

 3. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez funkcjonalności Serwisu. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania zawarcia umowy Rezerwacji poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt z Usługodawcą.

 5. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy Rezerwacji wybranej przez niego opcji Oferty, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie umowy Rezerwacji następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.

 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Rezerwacji następuje w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający Rezerwację wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

VI. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT). Każdorazowo przy cenie wskazywana jest waluta, w jakiej jest ona wyrażona.

 2. Łączna cena Oferty obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia, w momencie jego wysłania do Usługodawcy.

 3. Użytkownik dokonuje płatności ceny wskazanej w Ofercie na rzecz Usługodawcy w sposób wskazany w Zamówieniu. Formę płatności dla danej Oferty określa Usługodawca, wskazując co najmniej jeden z następujących sposobów:

  • płatność łącznej ceny gotówką lub kartą w miejscu wykonywania Oferty;

  • płatność elektroniczna lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę, łącznej ceny po zawarciu umowy Rezerwacji;

  • płatność elektroniczna Przedpłaty, a następnie po zawarciu umowy Rezerwacji jeżeli Przedpłata nie wynosi 100% ceny, płatność gotówką lub kartą w miejscu wykonywania Oferty pozostałej kwoty ceny;

  • płatność elektroniczna Przedpłaty, a następnie po zawarciu umowy Rezerwacji jeżeli Przedpłata nie wynosi 100% ceny, płatność elektroniczna na rzecz Usługodawcy pozostałej kwoty ceny;

  • płatność elektroniczna Przedpłaty, a następnie po zawarciu umowy Rezerwacji jeżeli Przedpłata nie wynosi 100% ceny, płatność przelewem na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę pozostałej kwoty ceny;

  • płatność elektroniczna Zaliczki po zawarciu umowy Rezerwacji, a następnie płatność przelewem na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę pozostałej kwoty ceny.

  • płatność elektroniczna Zaliczki po zawarciu umowy Rezerwacji, a następnie płatność gotówką lub kartą w miejscu wykonywania Oferty pozostałej kwoty ceny.

 4. Użytkownik zobowiązany jest uiścić cenę określoną w Zamówieniu w terminie wskazanym w umowie Rezerwacji.

 5. Przedpłata uiszczana jest pod warunkiem rozwiązującym, którym jest brak zawarcia umowy Rezerwacji. Jeżeli umowa Rezerwacji nie zostanie zawarta, Przedpłata zwracana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

 6. Stworzenie i wysłanie Zamówienia jest odpłatną Usługą, chyba że SocialTravel wskaże przy danym Zamówieniu, iż jego utworzenie jest bezpłatne. O konieczności uiszczenia Opłaty oraz o jej wysokości Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany przed wysłaniem Zamówienia do Usługodawcy. Opłaty uiszczane są w formie płatności elektronicznej.

 7. Przez płatność elektroniczną rozumie się płatność dokonywaną za pośrednictwem systemu internetowego dostarczanego przez zewnętrznego operatora. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez zewnętrzney systemy płatności prowadzoney przez:

  • Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

  • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.

 8. SocialTravel nie zapisuje i nie przechowuje danych kart płatniczych oraz danych kont bankowych. Są one jedynie przetwarzane na potrzeby dokonania transakcji przez bezpieczne zewnętrzne systemy płatności obsługiwane przez podmioty wymienione w ust. 7.

 9. Klient może dokonywać Płatności Kartami Płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token (wirtualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej.

 10. Ceny Ofert i Opłaty podane w Serwisie mogą ulec zmianie. Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

VII. TREŚCI

 1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści, które:

  1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

  2. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

  3. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

  4. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

  5. są w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety",

  6. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

  7. promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Usługodawców.

 2. SocialTravel nie sprawuje bieżącej kontroli nad Treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie. W szczególności nie monitoruje informacji zawieranych w Zamówieniach. Jeżeli Treści naruszają powyższe zasady, stosuje się dział VIII Regulaminu.

 

VIII. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 1. Osoba, która zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności Ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej lub Treści naruszające dobra osobiste, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie SocialTravel na adres e-mail: [email protected] W razie uzyskania przez SocialTravel wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (Ogłoszenia lub Treści) lub związanej z nimi działalności, SocialTravel niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił w Serwisie te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby SocialTravel wskazany na wstępie.

 3. SocialTravel ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny według odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

 1. SocialTravel może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym działalności SocialTravel lub zmiana formy organizacyjnej SocialTravel) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub Usług).

 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) dni przed wejściem jego w życie.

 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację z Usług.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

X. SZCZEGÓLNE ZASADY

 1. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, w szczególności korzystających z Usług w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, stosuje się specjalne, następujące postanowienia: (1) SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność SocialTravel ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat, (2) spory wynikające z Umowy lub z korzystania przez Użytkownika z Serwisu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby SocialTravel.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny .

 2. Polityka Prywatności, znajdująca się https://www.socialtravel.pl/polityka-prywatnosci w Serwisie, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejścia Regulaminu w życie: 02.07.2018 r.

Najwyższa jakość
Starannie dobrane oferty
i sprawdzeni organizatorzy.
Najniższe ceny
Zniżki nawet do 50%!
Wynegocjowane specjalnie dla Was.
Bezpieczne płatności
Płać w ratach poprzez płatność online lub bezpośrednio na konto firmy albo gotówką na miejscu.
Rezerwuj online
Najciekawsze oferty wycieczek i atrakcji w jednym miejscu!